Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Psikoloji Bölümü Öğrencilerinin Hazırladığı Projeye TÜBİTAK Desteği

05.03.2020

Psikoloji bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Sevda SARI DEMİR’in danışmanlığını yaptığı ve bölümümüz üçüncü sınıf öğrencilerinden Yurdanur BUDAK’ın proje yürütücüsü, Fatma CAN’ın ise proje araştırmacısı olarak yer aldığı “Akademik Öz-Yeterliğin Yordayıcıları Olarak Algılanan Ebeveyn Tutumları Ve Yükleme Stillerinin İncelenmesi ve Üniversite Öğrencileri İçin Akademik Öz-Yeterlik Odaklı Bir Psiko-Eğitim Programının Oluşturulması: Bir Karma Yöntem Araştırması” başlıklı araştırma, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında değerlendirilmiş ve destek almaya hak kazanmıştır. Proje araştırmalarının 2020 yılının Mart ve Kasım ayları arasında yürütüleceği planlanmıştır.

Araştırmanın iki aşamadan oluştuğu belirtilmektedir. Birinci aşamada algılanan ebeveyn tutumları ve akademik yükleme stillerinin üniversite öğrencilerinin akademik öz-yeterlikleri ile ilgili algılarını yordayıp yordamadığını (nicel araştırma); ikinci aşamada ise düşük akademik öz-yeterliğin üniversite öğrencileri tarafından nasıl deneyimlendiğinin anlaşılması (nitel araştırma) amaçlanmaktadır. Araştırmadan elde edilecek nicel bulgular ve nitel analizler sonucunda düşük akademik öz yeterliğe dönük bir psiko-eğitim programının hazırlanması planlanmaktadır. Bu program ile de öğrencide akademik öz yeterliği düşürücü faktörler ile ilgili farkındalığın artırılması, işlevsel olmayan yükleme stillerinin ve baş etme yöntemlerinin tespit edilmesi ve uygun baş etme yöntemlerinin öğretilmesi hedeflenmektedir. Böylece Türkiye’de ilk kez üniversite örneklemi için düşük akademik öz-yeterlik ile baş etme yollarının öğretilmesini temel alan bir psiko-eğitim programının hazırlanmış olacağı belirtilmektedir.